top of page

​2. Di Lạc Lễ Kinh (bộ cũ) .............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​1. Quy Lệ Pháp Môn  ...............(để đọc hoặc tải xuống xin nhấn vào đây)

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​   *Di Lạc Lễ Kinh (bộ cũ) .............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​3. Di Lạc Tự ....................................................................................... 

​4. Pháp Vương Như Ý (bộ cũ).......................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

 *Di Lạc Lễ Kinh (bộ mới) ....................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​ *Chánh Pháp Như Ý (bộ cũ).......................................................

​*Di Lạc Chánh Pháp Như Ý (bộ mới) .........................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​5. Bộ Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh  (bộ này gồm 5 quyển

​Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - quyển 1 ......................................

​Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - quyển 2 .................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - quyển 3 ....................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - quyển 4 .................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - quyển 5 ......................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​6. Di Lạc Khai Mở Tiềm Năng ..................................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​7. Bộ Di Lạc Định Quán Kinh  (bộ này gồm 12 quyển

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 1 ............................................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 2 .......................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 3 ......................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 4 .......................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 5 .......................................... 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 6 & quyển 7 ........................   

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 8 & quyển 9 .........................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Định Quán Kinh - quyển 10 & 11 & 12 .........................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​8. Di Lạc Du Ngoại Thiên ................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​9. Di Lạc Du Nội Thiên ...................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​10. Di Lạc Du Nhà Nam ...................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​11. Di Lạc Bảng Thần Thơ ..................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​12. Di Lạc Đại Bi Kinh _ Tế Thế .........................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​13. Di Lạc Đại Hiếu Tâm Kinh ...........................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​14. Di Lạc Huyền Bí Khoa Học Phật Pháp  .....................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​15. Di Lạc Quốc Gia Chi Lễ   ............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​16. Định Thất Niệm Phật  ...............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​17. Nam Bang Đại Đồng Hiếu Thuận .............................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​18. Niệm Trời Niệm Phật Di Đạo ...................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​19. Bộ Di Lạc Liên Hoa Hội Thượng Phật (bộ này gồm 3 quyển

Di Lạc Liên Hoa Hội Thượng Phật - quyển 1 .....................  

Di Lạc Liên Hoa Hội Thượng Phật - quyển 2 và 3 .............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​20. Bộ Di Lạc Thượng Học Triều Nguyên (bộ này gồm 2 quyển

Di Lạc Thượng Học Triều Nguyên - quyển 1 .....................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Thượng Học Triều Nguyên - quyển 2 .................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​21. Bộ Di Lạc Nhãn Tạng Tâm Kinh (bộ này gồm 2 quyển

Di Lạc Nhãn Tạng Tâm Kinh - quyển 1 ...............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Nhãn Tạng Tâm Kinh- quyển 2 ............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​22. Di Lạc Tâm Kinh ........................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​23. Đức Phật Và Các Vị Tỳ Kheo  ..................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​24. Nam Bang Đạo Lớn .................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​25. Nước Lớn Hơn Nhà ................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​26. Nam Bang Phật Pháp Đại Thừa  .............................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​27. Đạo Lớn Hơn Chùa ................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​28. Di Lạc Sách Lược Chi Lễ ..........................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​29. Di Lạc Bảng Tu Chính Nam Bang ..........................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​30. Di Lạc Bảng Thiên Thơ .............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​31. Di Lạc Bảng Huyền Cơ .............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​32. Di Lạc Bảng Kỳ Thơ ...................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​33. Di Lạc Bảng Tiên Thơ ..............................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​34. Di Lạc Bảng Phật Thơ ................................................................

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​35. Âm Ba Đại Hồn ........................................................................... 

​36. Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh  (bộ này gồm 42 quyển

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 1 và quyển 2 ..................  

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 3 và quyển 4 ................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 5 và quyển 6 ................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 7 và quyển 8 ................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 9 và quyển 10 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 11 và quyển 12 ...............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 13 và quyển 14 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 15 và quyển 16 ............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 17 và quyển 18.. .........  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 19 và quyển 20 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 21 và quyển 22 ..............  

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 23 và quyển 24 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 25 và quyển 26 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 27 và quyển 28 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 29 và quyển 30 ..........  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 31 và quyển 32 ..............  

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 33 và quyển 34 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 35 và quyển 36 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 37 và quyển 38 ............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 39 và quyển 40 ..........  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh - quyển 41 và quyển 42 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​37. Bộ Phật Di Lạc Quờn Nguyên (bộ này gồm 15 quyển

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 1 và quyển 2 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 3 và quyển 4 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 5 và quyển 6 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 7 và quyển 8 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 9 và quyển 10 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 11................................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 12 và quyển 13  ............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Phật Di Lạc Quờn Nguyên - quyển 14 và quyển 15 ...........  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​38. Bộ Di Lạc Du Địa Tạng (bộ này gồm 4 quyển

Di Lạc Du Địa Tạng - quyển 1 và quyển 2 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Du Địa Tạng - quyển 3 và quyển 4 ..............  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​39. Bộ Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật (bộ này gồm 14 quyển

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 1 và 2 ......  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 3 và 4 ......  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 5 và 6 ......  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 7 và 8 ......  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 9 và 10 .....  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 11 và 12 ....  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật  - quyển 13 và 14 ....  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​40. Bộ Bạch Vân Kỳ Kinh Phật (bộ này gồm 25 quyển

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 1 và 2 ...............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 3 và 4 ...............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 5 và 6 ...............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 7 và 8 ...............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 9 và 10 .............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 11 và 12 ...........................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 13 và 14 ............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 15 và 16. ..........................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 17 và 18 ............................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 19 và 20 ..........................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 21 và 22 ...........................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 23 và 24 ..........................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật  - quyển 25 ..................................  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

​41. English Version - The Truth Dharma - Nhu Y Dharma - Maitreya Buddha. 

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_
bottom of page