top of page

LỜI GIỚI THIỆU CỦA ĐỨC THẦY VÔ DANH THỊ

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi
Nam Mô Di Lạc Vương Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

        Kính thưa các vị Đại Đức, học sĩ và các vị tu sĩ Năm Châu Thế Giới và tân trọng đến với các môn đệ Năm Châu và Việt Nam. Kỷ Nguyên Thánh Đức đã mở đầu cho một chu kỳ, nên thời kỳ Đức Phật Di Lạc và các vị Bồ Tát Tiên giáng thế, để đưa Chánh Pháp Kỳ Ba của nhà Đạo và nhà Phật xuống Phương Nam, để phục hoá Phật Pháp của Tam Kỳ.

       Chánh Pháp Kỳ Ba là Pháp Như Ý của Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Nhiên Đăng, và Phật Tổ Hắc Bì, truyền thụ chín bộ chân Pháp cho Đức Thầy Vô Danh Thị tu thành Đạo thành Phật Kỳ Ba.

       Sau nhiều năm tham thiền và nhập định có hiệu quả về tâm linh, và Ba Bộ Tâm Pháp Như Ý nó có tánh dương quang, người tham thiền nhập định như ấp trứng, trứng đó gặp Dương Quang của Vô Cực Quang Thượng Đế, nên kết thành Kim Đơn, mà sanh được thánh thai Kim Thiền Tử. Từ trong hai khí Tiên Thiên và Tiên Hậu, giúp cho hàng thiền định đắc Chơn Nhơn, Chơn Tiên.

       Vì chánh Pháp Kỳ Ba của Phật Di Lạc tái sanh có kết quả, nên Đức Thầy Vô Danh Thị tân truyền Chánh Pháp Tân Xuân Thu này ra cho tất cả Môn đệ Năm Châu tu đắc Đạo, đắc Pháp Kim Thân rất đông. Đó là sự thành công trong phương pháp tu Thiền Định của thời nay.

       Phần hai là khí Kim Quang trong người khi kết được Kim Thân, Kim Thiền Tử, nó phát hào quang ra ngoài, các vòng kim cang đó có thể kháng sinh các khí độc của nguyên tử, và các khí tà của ngũ hành, các độc tố của Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và làm quân bình não bộ và ngũ tạng của người tu thiền định, giúp cho ngũ quang phát ra thanh sắc thanh quang, mở được lục tâm thông, để giám sát thần khí tinh trong tâm mình Duy Đạo, Duy Phật.

       Các con biết thời kỳ này là thời kỳ khoa học nguyên tử, Đệ Tam Thế Chiến có thể xảy ra bất cứ giờ nào, các loại Hoá Học và độc khí của vũ khí không có loại thuốc nào có thể giúp các con trong thời loạn thế, chỉ có kim quang của Thánh Thai trên mình các con bảo hộ và che chở mà thôi. Đó là lấy Tiên Thiên thanh điển để bảo vệ Hậu Thiên, chỉ có như vậy mới sinh tồn qua cuộc thế chiến Nguyên Tử lực và cơ tận thế nhân sinh.

       Các môn đệ quý thương! Cơ sát phạt lại có cơ cứu thế, vì vậy Chánh Pháp ra đời của Thầy cũng là một việc trong cơ cứu thế. Các con hiểu được thì dạy Chánh Pháp Như Ý ra cho mọi người tại gia tu học, để họ đắc được kim quang như con và bảo vệ được thân tâm an lạc, và dưỡng sinh, trong chu kỳ nguyên tử sát hại. Pháp Môn này không tôn giáo, tu nó để làm phương tiện cứu mình đó là thượng sách.

 LỜI MỞ ĐẦU

 CỦA ĐỨC THẦY VÔ DANH THỊ

      Theo Luật Chuyển động của Trời Đất thì thời Huỳnh Dương Kỳ sắp chấm dứt, để nhường lại cho Bạch Dương Kỳ cũng là Kỷ Nguyên Di Lạc ra đời. Vì vậy bánh xe Pháp Luân của Phật Thích Ca sắp ngừng chuyển cho nên kinh điển của Ngài cũng ngừng quay. Sẽ có Đạo Trời, Pháp Phật và Thánh Kinh mới ra đời để phù hợp cho đời Tân Xuân Thu sau này. Đây là pháp tập cho những Linh Căn được Trời Phật chọn để vào nước Nam-Bang hoặc Hội Long Hoa sau này. Đây cũng là thời kỳ ân xá của Trời Phật nên Đức Di-Lạc ban xuống thế gian bí pháp để luyện tập hầu chịu đựng nổi thời khí, và sự thay đổi của Trời Đất. 

     Ai có tai nghe thì nghe.
     Có mắt thấy thì thấy.
     Trời Phật Chúa không bỏ ai.
     Tại ai kia bỏ Trời Phật Chúa mà thôi.
     Trời Phật Chúa cho nhiều phương tiện để nương theo mà về.
     Trời Phật Chúa chỉ có một.
     Phương tiện thì nhiều, các bạn nên chọn phương tiện nào nhanh nhất để về.
     Nếu không sẽ trễ vì ngày thay đổi gần kề.

     Ngày thay đổi quả đất và cái lực vũ trụ vận hành, mặt trời sẽ mọc về phương Tây, không ở vị trí mặt trời phương Đông nữa.  Vì vũ trụ thay đổi đường đi nên Chánh Pháp ra đời thời Kỳ Ba, nó khác với chương trình của thời kỳ mặt trời mọc phương Đông. Kinh Pháp và đạo đức đều thay đổi trong thời kỳ này và thời kỳ tới mặt trời mọc phương Tây, cho nên các bạn phải chọn đường đi nào cho phù hợp mặt trời phương Tây mới là con đường giải thoát của thời kỳ này. 

                                                    

 Kính Bái,

 Đức Thầy Vô Danh Thị

ĐẠO TRỜI  


    1.Thầy Vô Danh Thị cho phép tự do tín ngưỡng tu theo Đạo Trời Pháp Phật Thánh Kinh.

    2. Tại gia tự do thờ theo Đạo Trời.

    3. Bàn thờ có 3 bậc:

 
• Trên thờ Thánh Tượng trong cái kính tròn, dưới chính giữa Đức Di Lạc, bên trái Đức Di Đà, bên phải Đức Quan Âm.
         3 ly nước lạnh tầng trên tượng trưng cho Chư Phật.
         3 ly rượu tầng giữa tượng trưng cho Chư Tiên.
         3 ly trà tầng dưới tượng trưng cho Thánh, Thần.

• Chính giữa tầng dưới lư nhang; hướng Đông bình bông; hướng Tây quả trái cây.

    4. Tại gia tự do tải Thánh Tượng trên web về thờ.

    5. Tiệm và cơ sở thương mại chỉ cần thờ 3 Đức Phật: Đức Di Lạc, Đức Di Đà và Đức Quán Âm thì được may mắn.

    6. Ngày tốt để thờ mỗi tháng: 10 giờ đến 12 giờ trưa ngày Giáp Tý và Nhâm Thân, mùng 1 và ngày 15 âm lịch./.

 Hình Thánh Tượng - (để xem hoặc tải hình Thánh Tượng, xin nhấn vào đây)  

Screen%20Shot%202020-07-08%20at%2011.00_

(Hình cũ)

(Hình mới)

bottom of page