top of page

    Bộ Bạch Vân Kỳ Kinh Phật (gồm 25 quyển)

​1. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 1 (gồm 5 phần)

BachVanKyKinhPhatQuyen01 Part 1
00:00 / 27:50
BachVanKyKinhPhatQuyen01 Part 2
00:00 / 27:50
BachVanKyKinhPhatQuyen01 Part 3
00:00 / 27:50
BachVanKyKinhPhatQuyen01 Part 4
00:00 / 27:50
BachVanKyKinhPhatQuyen01 Part 5
00:00 / 27:50

​2. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 2 (gồm 3 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển02 Part 1
00:00 / 24:01
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển02 Part 2
00:00 / 24:02
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển02 Part 3
00:00 / 24:01

​3. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 3 (gồm 7 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 1
00:00 / 27:41
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 2
00:00 / 27:41
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 3
00:00 / 27:41
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 4
00:00 / 27:41
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 5
00:00 / 27:41
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 6
00:00 / 27:41
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển03 Part 7
00:00 / 27:41

​4. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 4 (gồm 3 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển04 Part 1
00:00 / 23:22
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển04 Part 2
00:00 / 23:22
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển04 Part 3
00:00 / 23:22

​5. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 5 (gồm 3 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển05 Part 1
00:00 / 24:38
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển05 Part 2
00:00 / 24:38
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển05 Part 3
00:00 / 24:38

​6. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 6 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển06 Part 1
00:00 / 29:22
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển06 Part 2
00:00 / 29:22
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển06 Part 3
00:00 / 29:22
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển06 Part 4
00:00 / 29:22
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển06 Part 5
00:00 / 29:22

​7. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 7 (gồm 4 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển07 Part 1
00:00 / 25:14
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển07 Part 2
00:00 / 25:14
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển07 Part 3
00:00 / 25:14
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển07 Part 4
00:00 / 25:14

​8. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 8 (gồm 4 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển08 Part 1
00:00 / 23:42
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển08 Part 2
00:00 / 27:50
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển08 Part 3
00:00 / 27:50
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển08 Part 4
00:00 / 27:50

​9. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 9 (gồm 3 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển09 Part 1
00:00 / 26:23
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển09 Part 2
00:00 / 26:23
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển09 Part 3
00:00 / 26:23

​10. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 10 (gồm 3 phần)

BachVanKyKinhPhatQuyen10 Part 1
00:00 / 28:46
BachVanKyKinhPhatQuyen10 Part 2
00:00 / 28:47
BachVanKyKinhPhatQuyen10 Part 3
00:00 / 28:47

​11. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 11 (gồm 3 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển11 Part 1
00:00 / 30:31
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển11 Part 2
00:00 / 30:31
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển11 Part 3
00:00 / 30:31

​12. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 12 (gồm 6 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển12 Part 1
00:00 / 27:37
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển12 Part 2
00:00 / 27:37
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển12 Part 3
00:00 / 27:37
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển12 Part 4
00:00 / 27:37
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển12 Part 5
00:00 / 27:37
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển12 Part 6
00:00 / 27:37

​13. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 13 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển13 Part 1
00:00 / 28:50
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển13 Part 2
00:00 / 28:50
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển13 Part 3
00:00 / 28:50
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển13 Part 4
00:00 / 28:50
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển13 Part 5
00:00 / 28:50

​14. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 14 (gồm 6 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển14 Part 1
00:00 / 28:13
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển14 Part 2
00:00 / 28:13
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển14 Part 3
00:00 / 28:14
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển14 Part 4
00:00 / 28:13
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển14 Part 5
00:00 / 28:14
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển14 Part 6
00:00 / 28:13

​15. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 15 (gồm 6 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển15 Part 1
00:00 / 27:33
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển15 Part 2
00:00 / 27:33
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển15 Part 3
00:00 / 27:33
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển15 Part 4
00:00 / 27:33
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển15 Part 5
00:00 / 27:33
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển15 Part 6
00:00 / 27:33

​16. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 16 (gồm 6 phần)

BachVanKyKinhPhatQuyen16 Part 1
00:00 / 27:00
BachVanKyKinhPhatQuyen16 Part 2
00:00 / 27:00
BachVanKyKinhPhatQuyen16 Part 3
00:00 / 27:00
BachVanKyKinhPhatQuyen16 Part 4
00:00 / 27:00
BachVanKyKinhPhatQuyen16 Part 5
00:00 / 27:00
BachVanKyKinhPhatQuyen16 Part 6
00:00 / 27:00

​17. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 17 (gồm 4 phần)

BachVanKyKinhPhatQuyen17 Part 1
00:00 / 28:36
BachVanKyKinhPhatQuyen17 Part 2
00:00 / 28:36
BachVanKyKinhPhatQuyen17 Part 3
00:00 / 28:36
BachVanKyKinhPhatQuyen17 Part 4
00:00 / 28:36

​18. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 18 (gồm 4 phần)

BachVanKyKinhPhatQuyen18 Part 1
00:00 / 25:16
BachVanKyKinhPhatQuyen18 Part 2
00:00 / 25:17
BachVanKyKinhPhatQuyen18 Part 3
00:00 / 25:16
BachVanKyKinhPhatQuyen18 Part 4
00:00 / 25:17

​19. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 19 (gồm 5 phần)

BachVanKyKinhPhatQuyen19 Part 1
00:00 / 28:34
BachVanKyKinhPhatQuyen19 Part 2
00:00 / 28:34
BachVanKyKinhPhatQuyen19 Part 3
00:00 / 28:34
BachVanKyKinhPhatQuyen19 Part 4
00:00 / 28:34
BachVanKyKinhPhatQuyen19 Part 5
00:00 / 28:34

​20. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 20 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển20 Part 1
00:00 / 27:20
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển20 Part 2
00:00 / 27:20
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển20 Part 3
00:00 / 27:20
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển20 Part 4
00:00 / 27:20
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển20 Part 5
00:00 / 27:20

​21. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 21 (gồm 4 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển21 Part 1
00:00 / 30:31
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển21 Part 2
00:00 / 30:31
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển21 Part 3
00:00 / 30:31
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển21 Part 4
00:00 / 30:31

​22. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 22 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển22 Part 1
00:00 / 25:08
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển22 Part 2
00:00 / 25:08
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển22 Part 3
00:00 / 25:08
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển22 Part 4
00:00 / 25:08
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển22 Part 5
00:00 / 25:08

​23. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 23 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển23 Part 1
00:00 / 25:19
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển23 Part 2
00:00 / 25:19
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển23 Part 3
00:00 / 25:20
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển23 Part 4
00:00 / 25:19
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển23 Part 5
00:00 / 25:20

​24. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 24 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển24 Part 1
00:00 / 29:34
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển24 Part 2
00:00 / 29:34
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển24 Part 3
00:00 / 29:34
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển24 Part 4
00:00 / 29:34
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển24 Part 5
00:00 / 29:34

​25. Bạch Vân Kỳ Kinh Phật - Quyển 25 (gồm 5 phần)

BạchVânKỳKinhPhậtQuyển25 Part 1
00:00 / 29:06
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển25 Part 2
00:00 / 29:06
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển25 Part 3
00:00 / 29:07
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển25 Part 4
00:00 / 29:06
BạchVânKỳKinhPhậtQuyển25 Part 5
00:00 / 29:06
bottom of page