top of page

​Đức Thầy Vô Danh Thị Thuyết Giảng - Đại Tu Chịu Thua 

​1. Đại Tu Chịu Thua - (phần 1)

Dai Tu Chiu Thua 01
00:00 / 1:29:43

​3. Đại Tu Chịu Thua - (phần 3)

Dai Tu Chiu Thua 03
00:00 / 55:34

​5. Đại Tu Chịu Thua - (phần 5)

Dai Tu Chiu Thua 05
00:00 / 1:40:22

​7. Đại Tu Chịu Thua - (phần 7)

Dai Tu Chiu Thua 07
00:00 / 1:37:57

​9. Đại Tu Chịu Thua - (phần 9)

Dai Tu Chiu Thua 09
00:00 / 1:33:26

​11. Đại Tu Chịu Thua - (phần 11)

Dai Tu Chiu Thua 11
00:00 / 1:33:03

​13. Đại Tu Chịu Thua - (phần 13)

Dai Tu Chiu Thua 13
00:00 / 1:18:13

​15. Đại Tu Chịu Thua - (phần 15)

Dai Tu Chiu Thua 15
00:00 / 50:53

​17. Đại Tu Chịu Thua - (phần 17)

Dai Tu Chiu Thua 17
00:00 / 56:19

​19. Đại Tu Chịu Thua - (phần 19)

Dai Tu Chiu Thua 19
00:00 / 1:35:24

​21. Đại Tu Chịu Thua - (phần 21)

Dai Tu Chiu Thua 21
00:00 / 49:31

​23. Đại Tu Chịu Thua - (phần 23)

Dai Tu Chiu Thua 23
00:00 / 41:39

​25. Đại Tu Chịu Thua - (phần 25)

Dai Tu Chiu Thua 25
00:00 / 41:39

​27. Đại Tu Chịu Thua - (phần 27)

Dai Tu Chiu Thua 27
00:00 / 1:30:44

​29. Đại Tu Chịu Thua - (phần 29)

Dai Tu Chiu Thua 29
00:00 / 1:45:37

​31. Đại Tu Chịu Thua - (phần 31)

Dai Tu Chiu Thua 31
00:00 / 1:05:57

​33. Đại Tu Chịu Thua - (phần 33)

Dai Tu Chiu Thua 33
00:00 / 45:21

​35. Đại Tu Chịu Thua - (phần 35)

Dai Tu Chiu Thua 35
00:00 / 52:43

​37. Đại Tu Chịu Thua - (phần 37)

Dai Tu Chiu Thua 37
00:00 / 31:32

​39. Đại Tu Chịu Thua - (phần 39)

Dai Tu Chiu Thua 39
00:00 / 20:05

​41. Đại Tu Chịu Thua - (phần 41)

Dai Tu Chiu Thua 41
00:00 / 1:43:07

​43. Đại Tu Chịu Thua - (phần 43)

Dai Tu Chiu Thua 43
00:00 / 1:31:14

​45. Đại Tu Chịu Thua - (phần 45)

Dai Tu Chiu Thua 45
00:00 / 55:23

​47. Đại Tu Chịu Thua - (phần 47)

Dai Tu Chiu Thua 47
00:00 / 1:33:55

​49. Đại Tu Chịu Thua - (phần 49)

Dai Tu Chiu Thua 49
00:00 / 1:35:05

​51. Đại Tu Chịu Thua - (phần 51)

Dai Tu Chiu Thua 51
00:00 / 1:29:11

​53. Đại Tu Chịu Thua - (phần 53)

Dai Tu Chiu Thua 53
00:00 / 1:19:43

​55. Đại Tu Chịu Thua - (phần 55)

Dai Tu Chiu Thua 55
00:00 / 1:41:41

​57. Đại Tu Chịu Thua - (phần 57)

Dai Tu Chiu Thua 57
00:00 / 58:58

​59. Đại Tu Chịu Thua - (phần 59)

Dai Tu Chiu Thua 59
00:00 / 1:38:57

​61. Đại Tu Chịu Thua - (phần 61)

Dai Tu Chiu Thua 61
00:00 / 1:31:32

​63. Đại Tu Chịu Thua - (phần 63)

Dai Tu Chiu Thua 63
00:00 / 1:21:45

​65. Đại Tu Chịu Thua - (phần 65)

Dai Tu Chiu Thua 65
00:00 / 1:11:46

​2. Đại Tu Chịu Thua - (phần 2)

Dai Tu Chiu Thua 02
00:00 / 1:43:17

​4. Đại Tu Chịu Thua - (phần 4)

Dai Tu Chiu Thua 04
00:00 / 52:22

​6. Đại Tu Chịu Thua - (phần 6)

Dai Tu Chiu Thua 06
00:00 / 1:41:55

​8. Đại Tu Chịu Thua - (phần 8)

Dai Tu Chiu Thua 08
00:00 / 1:59:08

​10. Đại Tu Chịu Thua - (phần 10)

Dai Tu Chiu Thua 10
00:00 / 1:17:43

​12. Đại Tu Chịu Thua - (phần 12)

Dai Tu Chiu Thua 12
00:00 / 52:47

​14. Đại Tu Chịu Thua - (phần 14)

Dai Tu Chiu Thua 14
00:00 / 59:18

​16. Đại Tu Chịu Thua - (phần 16)

Dai Tu Chiu Thua 16
00:00 / 48:05

​18. Đại Tu Chịu Thua - (phần 18)

Dai Tu Chiu Thua 18
00:00 / 1:44:47

​20. Đại Tu Chịu Thua - (phần 20)

Dai Tu Chiu Thua 20
00:00 / 1:01:48

​22. Đại Tu Chịu Thua - (phần 22)

Dai Tu Chiu Thua 22
00:00 / 1:16:58

​24. Đại Tu Chịu Thua - (phần 24)

​(Phần 24 này không có)

​26. Đại Tu Chịu Thua - (phần 26)

Dai Tu Chiu Thua 26
00:00 / 1:26:47

​28. Đại Tu Chịu Thua - (phần 28)

Dai Tu Chiu Thua 28
00:00 / 1:49:56

​30. Đại Tu Chịu Thua - (phần 30)

Dai Tu Chiu Thua 30
00:00 / 1:26:20

​32. Đại Tu Chịu Thua - (phần 32)

Dai Tu Chiu Thua 32
00:00 / 1:37:59

​34. Đại Tu Chịu Thua - (phần 34)

Dai Tu Chiu Thua 34
00:00 / 47:29

​36. Đại Tu Chịu Thua - (phần 36)

Dai Tu Chiu Thua 36
00:00 / 1:03:51

​38. Đại Tu Chịu Thua - (phần 38)

Dai Tu Chiu Thua 38
00:00 / 1:23:19

​40. Đại Tu Chịu Thua - (phần 40)

Dai Tu Chiu Thua 40
00:00 / 1:55:56

​42. Đại Tu Chịu Thua - (phần 42)

Dai Tu Chiu Thua 42
00:00 / 1:00:38

​44. Đại Tu Chịu Thua - (phần 44)

Dai Tu Chiu Thua 44
00:00 / 55:23

​46. Đại Tu Chịu Thua - (phần 46)

Dai Tu Chiu Thua 46
00:00 / 1:47:05

​48. Đại Tu Chịu Thua - (phần 48)

Dai Tu Chiu Thua 48
00:00 / 1:08:37

​50. Đại Tu Chịu Thua - (phần 50)

Dai Tu Chiu Thua 50
00:00 / 1:43:49

​52. Đại Tu Chịu Thua - (phần 52)

Dai Tu Chiu Thua 52
00:00 / 1:04:24

​54. Đại Tu Chịu Thua - (phần 54)

Dai Tu Chiu Thua 54
00:00 / 1:34:40

​56. Đại Tu Chịu Thua - (phần 56)

Dai Tu Chiu Thua 56
00:00 / 1:45:10

​58. Đại Tu Chịu Thua - (phần 58)

Dai Tu Chiu Thua 58
00:00 / 57:03

​60. Đại Tu Chịu Thua - (phần 60)

Dai Tu Chiu Thua 60
00:00 / 1:26:25

​62. Đại Tu Chịu Thua - (phần 62)

Dai Tu Chiu Thua 62
00:00 / 1:25:45

​64. Đại Tu Chịu Thua - (phần 64)

Dai Tu Chiu Thua 64
00:00 / 2:08:49

​66. Đại Tu Chịu Thua - (phần 66)

Dai Tu Chiu Thua 66
00:00 / 1:15:59

​67. Đại Tu Chịu Thua - (phần 67)

Dai Tu Chiu Thua 67
00:00 / 2:02:16
bottom of page