top of page

​Đức Thầy Vô Danh Thị Hát Cổ Nhạc

​1. Giải Kiếp Luân Hồi

​3. Đạo Của Tạo Hoá

​5. Đại Tha Tình Thù

​7. Luyện Đạo Trong Ba Dòng Nước

​9. Tim Lìa Tôn Giao

​11. Trời Đổi Kỷ Nguyên

​13. Đi Tìm Ai Là Ta

​15. Đạo Nước An Bình

​17. Tha Tâm Thông

​19. Thiền Định Thắng Mình

​21. Quốc Gia Và Đạo Ái Quốc

​2. Nhãn Thị Chủ Tâm

​4. Bậc Sáng Lập Đạo Trời

​6. Hàng Biết Yêu

​8. Giác Ngộ Thiền Cơ

​10. Long Hoa Đạo Trời

​12. Thiện Hoá Thiên Thời

​14. Hiền Sĩ Du Tiên

​16. Ngọn Đuốc Nhiên Đăng

​18. Ta Yêu Nước Việt

​20. Trái Tim An Lạc

​22. Phong Hàng Ái Quốc

​23. Địa Tạng Huyền Cơ

bottom of page