top of page

​    Bộ Phật Di Lạc Quờn Nguyên (gồm 15 quyển)

* Quyển 1 (gồm 5 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen1 Part 1
00:00 / 25:22
PhatDiLacQuonNguyenQuyen1 Part 2
00:00 / 25:22
PhatDiLacQuonNguyenQuyen1 Part 3
00:00 / 25:22
PhatDiLacQuonNguyenQuyen1 Part 4
00:00 / 25:22
PhatDiLacQuonNguyenQuyen1 Part 5
00:00 / 25:22

* Quyển 2 (gồm 4 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen2 Part 1
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen2 Part 2
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen2 Part 3
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen2 Part 4
00:00 / 28:17

* Quyển 3 (gồm 5 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen3 Part 1
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen3 Part 2
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen3 Part 3
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen3 Part 4
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen3 Part 5
00:00 / 25:38

* Quyển 4 (gồm 5 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen4 Part 1 of 5
00:00 / 26:00
PhatDiLacQuonNguyenQuyen4 Part 2 of 5
00:00 / 26:10
PhatDiLacQuonNguyenQuyen4 Part 3of 5
00:00 / 26:10
PhatDiLacQuonNguyenQuyen4 Part 4 of5
00:00 / 26:10
PhatDiLacQuonNguyenQuyen4 Part 5 of 5
00:00 / 26:10

* Quyển 5 (gồm 4 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen5 Part 1of 4
00:00 / 29:50
PhatDiLacQuonNguyenQuyen5 Part 2 of 4
00:00 / 29:50
PhatDiLacQuonNguyenQuyen5 Part 3 of 4
00:00 / 29:50
PhatDiLacQuonNguyenQuyen5 Part 4 of 4
00:00 / 29:50

* Quyển 6 (gồm 3 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen 6 Part 1 of 3
00:00 / 27:57
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 6 Part 2 of 3
00:00 / 27:58
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 6 Part 3 of 3
00:00 / 27:58

* Quyển 7 (gồm 5 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen 7 Part 1 of 5
00:00 / 27:06
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 7 Part 2 of 5
00:00 / 27:06
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 7 Part 3 of 5
00:00 / 27:06
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 7 Part 4 of 5
00:00 / 27:06
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 7 Part 5 of 5
00:00 / 27:06

* Quyển 8 (gồm 6 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen 8 Part 1 of 6
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 8 Part 2 of 6
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 8 Part 3 of 6
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 8 Part 4 of 6
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 8 Part 5 of 6
00:00 / 25:38
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 8 Part 6 of 6
00:00 / 25:38

* Quyển 9 (gồm 6 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen 9 Part 1 of 6
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 9 Part 2 of 6
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 9 Part 3 of 6
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 9 Part 4 of 6
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 9 Part 5 of 6
00:00 / 28:16
PhatDiLacQuonNguyenQuyen 9 Part 6 of 6
00:00 / 28:16

* Quyển 10 (gồm 4 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen10 Part 1 of 4
00:00 / 28:13
PhatDiLacQuonNguyenQuyen10 Part 2 of 4
00:00 / 28:13
PhatDiLacQuonNguyenQuyen10 Part 3 of 4
00:00 / 28:13
PhatDiLacQuonNguyenQuyen10 Part 4 of 4
00:00 / 28:13

* Quyển 11 (gồm 6 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen11 Part 1 of 6
00:00 / 29:58
PhatDiLacQuonNguyenQuyen11 Part 2 of 6
00:00 / 29:58
PhatDiLacQuonNguyenQuyen11 Part 3 of 6
00:00 / 29:58
PhatDiLacQuonNguyenQuyen11 Part 4 of 6
00:00 / 29:58
PhatDiLacQuonNguyenQuyen11 Part 5 of 6
00:00 / 29:58
PhatDiLacQuonNguyenQuyen11 Part 6 of 6
00:00 / 29:58

* Quyển 12 (gồm 6 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen12 Part 1 of 6
00:00 / 27:36
PhatDiLacQuonNguyenQuyen12 Part 2 of 6
00:00 / 27:36
PhatDiLacQuonNguyenQuyen12 Part 3 of 6
00:00 / 27:36
PhatDiLacQuonNguyenQuyen12 Part 4 of 6
00:00 / 27:36
PhatDiLacQuonNguyenQuyen12 Part 5 of 6
00:00 / 27:36
PhatDiLacQuonNguyenQuyen12 Part 6 of 6
00:00 / 27:36

* Quyển 13 (gồm 3 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen13 Part 1 of 3
00:00 / 30:12
PhatDiLacQuonNguyenQuyen13 Part 2 of 3
00:00 / 30:12
PhatDiLacQuonNguyenQuyen13 Part 3 of 3
00:00 / 30:12

* Quyển 14 (gồm 5 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen14 Part 1 of 5
00:00 / 25:45
PhatDiLacQuonNguyenQuyen14 Part 2 of 5
00:00 / 25:45
PhatDiLacQuonNguyenQuyen14 Part 3 of 5
00:00 / 25:45
PhatDiLacQuonNguyenQuyen14 Part 4 of 5
00:00 / 25:45
PhatDiLacQuonNguyenQuyen14 Part 5 of 5
00:00 / 25:45

* Quyển 15 (gồm 4 audio)

PhatDiLacQuonNguyenQuyen15 Part 1 of 4
00:00 / 30:31
PhatDiLacQuonNguyenQuyen15 Part 2 of 4
00:00 / 30:31
PhatDiLacQuonNguyenQuyen15 Part 3 of 4
00:00 / 30:31
PhatDiLacQuonNguyenQuyen15 Part 4 of 4
00:00 / 30:31
bottom of page