top of page

​    Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh (gồm 42 quyển)

* Quyển 1 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển1 Part 1 of
00:00 / 27:59
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển1 Part 2 of
00:00 / 27:59
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển1 Part 3 of
00:00 / 27:59

* Quyển 3 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển3 Part 1 of
00:00 / 24:10
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển3 Part 2 of
00:00 / 24:10
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển3 Part 3 of
00:00 / 24:10

* Quyển 2 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển2 Part 1 of
00:00 / 27:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển2 Part 2 of
00:00 / 27:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển2 Part 3 of
00:00 / 27:51

* Quyển 4 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển4 Part 1 of
00:00 / 31:49
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển4 Part 2 of
00:00 / 31:49
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển4 Part 3 of
00:00 / 31:49
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển3 Part 4 of
00:00 / 24:10

* Quyển 5 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển5 Part 1 of
00:00 / 30:06
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển5 Part 2 of
00:00 / 30:06
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển5 Part 3 of
00:00 / 30:06

* Quyển 6 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển6 Part 1 of
00:00 / 27:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển6 Part 2 of
00:00 / 27:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển6 Part 3 of
00:00 / 27:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển6 Part 4 of
00:00 / 27:53

* Quyển 7 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển7 Part 1 of
00:00 / 25:46
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển7 Part 2 of
00:00 / 25:46
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển7 Part 3 of
00:00 / 25:46
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển7 Part 4 of
00:00 / 25:46

* Quyển 9 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển9 Part 1 of
00:00 / 26:19
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển9 Part 2 of
00:00 / 26:19
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển9 Part 3 of
00:00 / 26:19
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển9 Part 4 of
00:00 / 26:19

* Quyển 11 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển11 Part 1 o
00:00 / 28:10
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển11 Part 2 o
00:00 / 28:11
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển11 Part 3 o
00:00 / 28:10
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển11 Part 4 o
00:00 / 28:11

* Quyển 13 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển13 Part 1 o
00:00 / 28:03
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển13 Part 2 o
00:00 / 28:03
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển13 Part 3 o
00:00 / 28:03
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển13 Part 4 o
00:00 / 28:03

* Quyển 15 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển15 Part 1 o
00:00 / 31:38
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển15 Part 2 o
00:00 / 31:38
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển15 Part 3 o
00:00 / 31:38

* Quyển 8 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển8 Part 1 of
00:00 / 25:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển8 Part 2 of
00:00 / 25:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển8 Part 3 of
00:00 / 25:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển8 Part 4 of
00:00 / 25:18

* Quyển 10 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển10 Part 1 o
00:00 / 26:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển10 Part 2 o
00:00 / 26:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển10 Part 3 o
00:00 / 26:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển10 Part 4 o
00:00 / 26:22

* Quyển 12 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển12 Part 1 o
00:00 / 29:36
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển12 Part 2 o
00:00 / 29:36
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển12 Part 3 o
00:00 / 29:36
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển12 Part 4 o
00:00 / 29:36

* Quyển 14 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển14 Part 1 o
00:00 / 27:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển14 Part 2 o
00:00 / 27:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển14 Part 3 o
00:00 / 27:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển14 Part 4 o
00:00 / 27:51

* Quyển 16 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển16 Part 1 o
00:00 / 28:43
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển16 Part 2 o
00:00 / 28:44
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển16 Part 3 o
00:00 / 28:44
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển16 Part 4 o
00:00 / 28:44

* Quyển 17 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển17 Part 1 o
00:00 / 28:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển17 Part 2 o
00:00 / 28:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển17 Part 3 o
00:00 / 28:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển17 Part 4 o
00:00 / 28:50

* Quyển 19 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển19 Part 1 o
00:00 / 24:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển19 Part 2 o
00:00 / 24:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển19 Part 3 o
00:00 / 24:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển19 Part 4 o
00:00 / 24:18

* Quyển 21 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển21 Part 1 o
00:00 / 28:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển21 Part 2 o
00:00 / 28:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển21 Part 3 o
00:00 / 28:50

* Quyển 18 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển18 Part 1 o
00:00 / 28:57
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển18 Part 2 o
00:00 / 28:57
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển18 Part 3 o
00:00 / 28:57
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển18 Part 4 o
00:00 / 28:57

* Quyển 20 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển20 Part 1 o
00:00 / 24:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển20 Part 2 o
00:00 / 24:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển20 Part 3 o
00:00 / 24:18
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển20 Part 4 o
00:00 / 24:18

* Quyển 22 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển22 Part 1 o
00:00 / 27:29
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển22 Part 2 o
00:00 / 27:29
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển22 Part 3 o
00:00 / 27:29
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển22 Part 4 o
00:00 / 27:29

* Quyển 23 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển23 Part 1 o
00:00 / 29:20
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển23 Part 2 o
00:00 / 29:20
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển23 Part 3 o
00:00 / 29:20
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển23 Part 4 o
00:00 / 29:20

* Quyển 25 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển25 Part 1 o
00:00 / 23:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển25 Part 2 o
00:00 / 23:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển25 Part 3 o
00:00 / 23:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển25 Part 4 o
00:00 / 23:22

* Quyển 27 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển27 Part 1 o
00:00 / 30:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển27 Part 2 o
00:00 / 30:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển27 Part 3 o
00:00 / 30:50

* Quyển 24 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển24 Part 1 o
00:00 / 27:14
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển24 Part 2 o
00:00 / 27:14
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển24 Part 3 o
00:00 / 27:14
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển24 Part 4 o
00:00 / 27:14

* Quyển 26 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển26 Part 1 o
00:00 / 24:43
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển26 Part 2 o
00:00 / 24:43
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển26 Part 3 o
00:00 / 24:43
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển26 Part 4 o
00:00 / 24:43

* Quyển 28 (gồm 3 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển28 Part 1 o
00:00 / 30:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển28 Part 2 o
00:00 / 30:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển28 Part 3 o
00:00 / 30:22
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển27 Part 4 o
00:00 / 30:50

* Quyển 29 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển29 Part 1 o
00:00 / 29:05
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển29 Part 2 o
00:00 / 29:05
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển29 Part 3 o
00:00 / 29:05

* Quyển 30 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển30 Part 1 o
00:00 / 26:10
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển30 Part 2 o
00:00 / 26:11
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển30 Part 3 o
00:00 / 26:11
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển30 Part 4 o
00:00 / 26:11

* Quyển 31 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển31 Part 1 o
00:00 / 25:47
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển31 Part 2 o
00:00 / 25:47
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển31 Part 3 o
00:00 / 25:47
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển31 Part 4 o
00:00 / 25:47

* Quyển 33 (gồm 5 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển33 Part 1 o
00:00 / 25:35
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển33 Part 2 o
00:00 / 25:35
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển33 Part 3 o
00:00 / 25:35
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển33 Part 4 o
00:00 / 25:35

* Quyển 32 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển32 Part 1 o
00:00 / 24:30
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển32 Part 2 o
00:00 / 24:30
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển32 Part 3 o
00:00 / 24:30
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển32 Part 4 o
00:00 / 24:30

* Quyển 34 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển34 Part 1 o
00:00 / 29:08
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển34 Part 2 o
00:00 / 29:08
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển34 Part 3 o
00:00 / 29:08
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển34 Part 4 o
00:00 / 29:08
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển33 Part 5 o
00:00 / 25:35

* Quyển 35 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển35 Part 1 o
00:00 / 28:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển35 Part 2 o
00:00 / 28:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển35 Part 3 o
00:00 / 28:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển35 Part 4 o
00:00 / 28:51

* Quyển 36 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển36 Part 1 o
00:00 / 26:42
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển36 Part 2 o
00:00 / 26:43
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển36 Part 3 o
00:00 / 26:43
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển36 Part 4 o
00:00 / 26:43

* Quyển 37 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển37 Part 1 o
00:00 / 27:50
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển37 Part 2 o
00:00 / 27:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển37 Part 3 o
00:00 / 27:51
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển37 Part 4 o
00:00 / 27:51

* Quyển 38 (gồm 5 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển38 Part 1 o
00:00 / 24:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển38 Part 2 o
00:00 / 24:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển38 Part 3 o
00:00 / 24:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển38 Part 4 o
00:00 / 24:53
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển38 Part 5 o
00:00 / 24:53

* Quyển 39 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển39 Part 1 o
00:00 / 26:19
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển39 Part 2 o
00:00 / 26:19
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển39 Part 3 o
00:00 / 26:19
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển39 Part 4 o
00:00 / 26:19

* Quyển 41 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển41 Part 1 o
00:00 / 24:40
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển41 Part 2 o
00:00 / 24:40
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển41 Part 3 o
00:00 / 24:40
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển41 Part 4 o
00:00 / 24:40

* Quyển 40 (gồm 4 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển40 Part 1 o
00:00 / 28:04
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển40 Part 2 o
00:00 / 28:04
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển40 Part 3 o
00:00 / 28:04
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển40 Part 4 o
00:00 / 28:04

* Quyển 42 (gồm 5 audio)

DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển42 Part 1 o
00:00 / 26:02
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển42 Part 2 o
00:00 / 26:02
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển42 Part 3 o
00:00 / 26:02
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển42 Part 4 o
00:00 / 26:02
DiLạcPhụNữTâmKinhQuyển42 Part 5 o
00:00 / 26:02
bottom of page