top of page

​    Bộ Di Lạc Nhãn Tạng Tâm Kinh (gồm 2 phần)

* Phần 1 (gồm 12 audio)

Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_01
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_02
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_03
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_04
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_05
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_06
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_07
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_08
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_09
00:00 / 31:04
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_10
00:00 / 33:05
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_11
00:00 / 33:06
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 1_12
00:00 / 33:05

* Phần 2 (gồm 14 audio)

Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _01
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _02
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _03
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _04
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _05
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _06
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2_07
00:00 / 30:19
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _08
00:00 / 30:25
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _09
00:00 / 30:25
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2_10
00:00 / 30:25
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2 _11
00:00 / 30:25
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2_12
00:00 / 30:25
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2_13
00:00 / 30:25
Di Lặc Nhãn Tạng Tâm Kinh 2_14
00:00 / 30:25
bottom of page