top of page

​    Bộ Di Lạc Lôi Âm Phật Pháp (gồm 1o quyển)

* Quyển 1 (gồm 6 audio)

Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 1 part 1
00:00 / 20:09
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 1 part 2
00:00 / 26:11
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 1 part 3
00:00 / 34:51
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 1 part 4
00:00 / 22:33
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 1 part 5
00:00 / 17:35
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 1 part 6
00:00 / 19:45

* Quyển 2 (gồm 6 audio)

Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 2 part 1
00:00 / 24:27
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 2 part 2
00:00 / 26:25
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 2 part 3
00:00 / 27:09
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 2 part 4
00:00 / 33:52
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 2 part 5
00:00 / 31:55
Di Lac Loi Am Phat Phap Quyen 2 part 6
00:00 / 18:47
bottom of page