top of page

​    Bộ Di Lạc Định Quán Kinh (gồm 12 quyển)

* Quyển 1 (gồm 5 audio)

DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển1 Part 1
00:00 / 28:26
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển1 Part 2
00:00 / 28:26
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển1 Part 3
00:00 / 28:26
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển1 Part 4
00:00 / 28:26
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển1 Part 5
00:00 / 28:26

* Quyển 2 (gồm 6 audio)

DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển2 Part 1
00:00 / 27:00
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển2 Part 2
00:00 / 27:00
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển2 Part 3
00:00 / 27:00
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển2 Part 4
00:00 / 27:00
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển2 Part 5
00:00 / 27:00
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển2 Part 6
00:00 / 27:00

* Quyển 3 (gồm 6 audio)

DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển3 Part 1
00:00 / 27:48
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển3 Part 2
00:00 / 27:48
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển3 Part 3
00:00 / 27:48
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển3 Part 4
00:00 / 27:48
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển3 Part 5
00:00 / 27:48
DiLạcĐịnhQuánKinhQuyển3 Part 6
00:00 / 27:48

* Quyển 4 (gồm 6 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen4 Part 1
00:00 / 29:21
DiLacDinhQuanKinhQuyen4 Part 2
00:00 / 29:21
DiLacDinhQuanKinhQuyen4 Part 3
00:00 / 29:21
DiLacDinhQuanKinhQuyen4 Part 4
00:00 / 29:21
DiLacDinhQuanKinhQuyen4 Part 5
00:00 / 29:21
DiLacDinhQuanKinhQuyen4 Part 6
00:00 / 29:21

* Quyển 5 (gồm 7 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 1
00:00 / 27:08
DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 2
00:00 / 27:08
DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 3
00:00 / 27:08
DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 4
00:00 / 27:08
DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 5
00:00 / 27:08
DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 6
00:00 / 27:08
DiLacDinhQuanKinhQuyen5 Part 7
00:00 / 27:08

* Quyển 6 (gồm 4 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen06 Part 1
00:00 / 26:52
DiLacDinhQuanKinhQuyen06 Part 2
00:00 / 26:52
DiLacDinhQuanKinhQuyen06 Part 3
00:00 / 26:52
DiLacDinhQuanKinhQuyen06 Part 4
00:00 / 26:52

* Quyển 7 (gồm 3 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen07 Part 1
00:00 / 30:58
DiLacDinhQuanKinhQuyen07 Part 2
00:00 / 30:58
DiLacDinhQuanKinhQuyen07 Part 3
00:00 / 30:58

* Quyển 8 (gồm 4 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen08 Part 1
00:00 / 26:04
DiLacDinhQuanKinhQuyen08 Part 2
00:00 / 26:04
DiLacDinhQuanKinhQuyen08 Part 3
00:00 / 26:04
DiLacDinhQuanKinhQuyen08 Part 4
00:00 / 26:04

* Quyển 9 (gồm 3 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen09 Part 1
00:00 / 28:22
DiLacDinhQuanKinhQuyen09 Part 2
00:00 / 28:22
DiLacDinhQuanKinhQuyen09 Part 3
00:00 / 28:22

* Quyển 10 (gồm 3 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen10 Part 1
00:00 / 25:56
DiLacDinhQuanKinhQuyen10 Part 2
00:00 / 25:56
DiLacDinhQuanKinhQuyen10 Part 3
00:00 / 25:56

* Quyển 11 (gồm 4 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen11 Part 1
00:00 / 29:55
DiLacDinhQuanKinhQuyen11 Part 2
00:00 / 29:55
DiLacDinhQuanKinhQuyen11 Part 3
00:00 / 29:55
DiLacDinhQuanKinhQuyen11 Part 4
00:00 / 29:55

* Quyển 12 (gồm 4 audio)

DiLacDinhQuanKinhQuyen12 Part 1
00:00 / 29:23
DiLacDinhQuanKinhQuyen12 Part 2
00:00 / 29:23
DiLacDinhQuanKinhQuyen12 Part 3
00:00 / 29:23
DiLacDinhQuanKinhQuyen12 Part 4
00:00 / 29:23
bottom of page