top of page

​    Bộ Di Lạc Bạch Vân Kỳ Hội Thượng Phật (gồm 14 quyển)

* Quyển 1 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen01-01
00:00 / 30:08
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen01-02
00:00 / 30:09
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen01-03
00:00 / 30:09

* Quyển 2 (gồm 4 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen02-01
00:00 / 29:33
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen02-02
00:00 / 29:33
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen02-03
00:00 / 29:33
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen02-04
00:00 / 29:33

* Quyển 3 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen03-01
00:00 / 23:41
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen03-02
00:00 / 23:41
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen03-03
00:00 / 23:41

* Quyển 4 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen04-01
00:00 / 22:44
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen04-02
00:00 / 22:44
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen04-03
00:00 / 22:44

* Quyển 5 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen05-01
00:00 / 25:54
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen05-02
00:00 / 25:54
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen05-03
00:00 / 25:55

* Quyển 6 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen06-01
00:00 / 24:32
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen06-02
00:00 / 24:32
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen06-03
00:00 / 24:32

* Quyển 7 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen07-01
00:00 / 21:36
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen07-02
00:00 / 21:37
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen07-03
00:00 / 21:37

* Quyển 8 (gồm 2 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen08-01
00:00 / 28:43
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen08-02
00:00 / 28:44

* Quyển 9 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen09-01
00:00 / 24:38
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen09-02
00:00 / 24:38
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen09-03
00:00 / 24:38

* Quyển 10 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen10-01
00:00 / 21:51
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen10-02
00:00 / 21:51
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen10-03
00:00 / 21:51

* Quyển 11 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen11-01
00:00 / 29:59
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen11-02
00:00 / 29:59
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen11-03
00:00 / 29:59

* Quyển 12 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen12-01
00:00 / 27:08
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen12-02
00:00 / 27:08
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen12-03
00:00 / 27:08

* Quyển 13 (gồm 3 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen13-01
00:00 / 25:19
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen13-02
00:00 / 25:19
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen13-03
00:00 / 25:19

* Quyển 14 (gồm 4 audio)

DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen14-01
00:00 / 25:21
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen14-02
00:00 / 25:21
DiLacBachVanKyHoiThuongPhatQuyen14-03
00:00 / 25:21
bottom of page